Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: februarie 2019.

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările importante ale Sindicatului Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială, denumit în continuare „SLN”, ca operator de date, cu sediul în Constanța, incinta Port Constanța, clădirea Bursa Nouă.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet RevistaCapCompas.RO, denumită în continuare „Site-ul”.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SLN, în anumite circumstanțe, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele de vizitator, numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa de email, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră în cadrul Site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SLN va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / comentarii, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării. Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări privind evenimentele şi serviciile oferite de SLN, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conţinând comunicări sau ne puteți comunica dorința de a vă dezabona prin email (office@revistacapcompas.ro).

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SLN de a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele. Ca principiu, SLN va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți abonat la buletinul electronic al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor existente între dumneavoastră și Site.

În situaţia în care sunteți abonat și vă exercitați opțiunea de dezabonare, SLN va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări prin care vă ținem la curent despre acțiunile SLN.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SLN va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SLN pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SLN poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SLN în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice central / locale, în următoarele cazuri enumerate exemplificativ:

- pentru administrarea Site-ului;
- în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SLN prin intermediul Site-ului;
- pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
- pentru transmiterea de comunicări, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal furnizate către SRL nu pot fi transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiați. În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

- dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SLN, conform celor descrise în prezentul document;
- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SLN cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către SLN a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
- dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

- Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SLN să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
- dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
- persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
- persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SLN către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
- dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SLN sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SLN poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
- în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
- dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@revistacapcompas.ro sau sln@sln.org.ro.