Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 1(9), Pagina 8-9

Cod: 9-6-125


ILO

Răspunsuri la întrebări privind MLC-2006 (II)

Costică Stici, Vicepreședinte SLN

Like
Unlike
+584

Ce se înțelege prin conceptul de „tratament mai puțin favorabil”?

Articolul V aliniatul (7) din MLC-2006 conține ceea ce se numește adesea „clauza de tratament mai puțin favorabil”. Această reglementare urmărește asigurarea unor „condiții de concurență echitabilă”, în cadrul căreia navele care arborează pavilionul țărilor care nu au ratificat Convenția MLC-2006 şi vor acosta în porturile ţǎrilor care au ratificat-o, aceste nave au aceleaşi obligaţii ca și navele înregistrate în țările care au ratificat convenția. În practică, această nouă reglementare se referă la controlul PSC (Port State Control) în temeiul Regulamentului 5.2.1, în ceea ce privește navele care arborează un pavilion străin și care fac escală în țara care a ratificat MLC-2006.

Ce este nou în Convenția privind munca în domeniul maritim, 2006 (MLC-2006)?

Există câteva caracteristici noi în MLC, 2006 în ceea ce privește Organizația Intermațională a Muncii (OIM). Întreaga structură a Convenției diferă de cea a convențiilor tradiționale ale OIM. Ea este organizată în trei părți principale: Articolele, plasate la început, stabilesc principiile și obligațiile generale. Acestea sunt urmate de regulamentele mai detaliate și de Codul MLC-2006, care are două părți: partea A (standarde obligatorii) și partea B (linii directoare neobligatorii). Regulamentele și Codul sunt organizate în cinci titluri, care acoperă în esență același obiect, cele 37 de Convenții privind munca în domeniul maritim și recomandările asociate adoptate de OIM în perioada 1920-1996, actualizate acolo unde a fost necesar. Există câteva subiecte noi, în special în domeniul securității și sănătății la locul de muncă, pentru a răspunde preocupărilor contemporane cum ar fi efectele zgomotului și vibrațiilor asupra lucrătorilor sau a altor riscuri la locul de muncă. Totuși, în general, Convenția vizează menținerea standardelor de bază în instrumente la nivelul lor actual, lăsând în același timp fiecărei țări o mai mare discreție în formularea legilor sale naționale care stabilesc acest nivel de protecție.
Cu toate acestea, MLC-2006 se bazează pe acestea pentru a dezvolta o abordare mai eficientă a acestor aspecte importante, în conformitate cu alte convenții maritime internaționale care stabilesc standarde pentru transportul maritim de calitate, cu privire la aspecte precum siguranța și securitatea navelor și protecția mediului marin. Unul dintre aspectele cele mai inovatoare ale MLC-2006, în ceea ce privește convențiile OIM, este certificarea condițiilor de muncă și de viață ale navigatorilor la bordul navelor.

Care sunt subiectele „Titlurilor”?

Regulamentele MLC-2006, standardele obligatorii (Partea A din Cod) și liniile directoare (Partea B din Cod) sunt integrate și organizate în domenii generale de interes în cadrul a cinci titluri:
Titlul 1. Cerințe minime pentru ca navigatorii să lucreze pe o navă
Titlul 2. Condițiile de angajare
Titlul 3. Cazare, facilități de agrement, alimentație și catering
Titlul 4. Protecția sănătății, îngrijirea medicală, bunăstarea și protecția socială
Titlul 5. Conformitate și executare

MLC-2006 se aplică direct proprietarilor de nave, navelor și navigatorilor?

MLC-2006 este un instrument juridic internațional și, prin urmare, nu se aplică direct armatorilor, navelor sau navigatorilor. În schimb, asemenea tuturor legilor internaționale, ea se bazează pe punerea în aplicare de către țări prin legile lor naționale sau prin alte măsuri. Legea națională sau alte măsuri se aplică armatorilor, navigatorilor și navelor. MLC-2006 stabilește standardele minime care trebuie implementate de toate țările care o ratifică. Aceste standarde trebuie să se reflecte în standardele sau cerințele naționale sau în alte măsuri naționale de punere în aplicare și fac obiectul rolului obișnuit de supraveghere luat de Comitetul de experți al OIM privind aplicarea convențiilor și recomandărilor în cadrul sistemului de supraveghere 16 al OIM (sistem stabilit în temeiul Constituției OIM).

Ce măsuri trebuie să ia o țară pentru a
se asigura că MLC-2006 se aplică în mod corespunzător?

Articolul IV alineatul (5) din MLC-2006 prevede că punerea în aplicare a drepturilor de muncă și a drepturilor sociale ale navigatorilor în temeiul Convenției poate fi atinsă prin intermediul actelor cu putere de lege sau al reglementărilor naționale, prin acordurile de negociere colectivă aplicabile sau prin alte măsuri.

Astfel, fiecare țară este liberă să decidă dacă o anumită dispoziție MLC-2006 ar trebui să fie inclusă într-o lege (cum ar fi o lege adoptată de un parlament sau într-un Congres) sau într-un regulament sau altă legislație subsidiară.

Cum este organizată Convenția MLC-2006? Ce este Codul?

MLC-2006 este organizată în trei părți principale: articolele, la începutul Convenției, stabilesc principiile și obligațiile generale. Articolele sunt urmate de Reguli și de Cod, care se referă la domeniile de lucru și condițiile de trai ale navigatorilor, reglementate de Convenție, precum și la inspecție și conformare. Regulile, scrise în termeni foarte generali, sunt completate de Codul mai detaliat al MLC-2006.

Codul are două părți: partea A (standardele obligatorii) și partea B (liniile directoare neobligatorii). Dispozițiile Regulamentului și Standardelor (Partea A din Cod) și Liniile directoare (Partea B din Cod) au fost integrate pe verticală în Convenție. Cu alte cuvinte, acestea au fost aranjate și corelate în funcție de obiectul lor. Astfel, fiecare dintre titlurile din MLC-2006 constă în diferite reguli care acoperă un anumit aspect al subiectului, fiecare fiind urmată mai întâi de standardul din partea A și apoi de Linia directoare din partea B care se referă la același aspect.

Sistemul de numerotare din Convenție reflectă și această structură. De exemplu: Titlul 1. Cerințele minime pentru navigatori pentru a lucra pe o navă conține Regula 1.1 - Vârsta minimă și Standardul A1.1 - Vârsta minimă și Linia directoare B1.1 - Vârsta minimă. Titlul 2. Condițiile de încadrare în muncă cuprind Regula 2.1 - Contractul de muncă al navigatorilor, Standardul A2.1 - Contractul de muncă al navigatorilor și Linia directoare B2.1 - Contractul de muncă al navigatorilor.

(În edițiile următoare, urmează și alte răspunsuri la întrebările voastre.)


<strong>Costică Stici,</strong> Vicepreședinte SLN

Costică Stici, Vicepreședinte SLN

Like
Unlike
+584